Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Niedziela, 2017-03-26

Imieniny: Dory, Olgi

Statystyki

 • Odwiedziny: 170724
 • Do końca roku: 280 dni
 • Do wakacji: 89 dni

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Artykuły

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Lipinach

2017-03-06

                                                                                               załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 10/16/17

Dyrektora oddziału przedszkolnego w  Zespole Szkół w Lipinach

z dnia  2.03. 2017 r.

Regulamin rekrutacji

do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół

w Lipinach

Podstawa prawna:

 • ·            Uchwała Nr XXVII/205/2017  Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli         i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Pilzno, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
 • ·         Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Pilzna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/18 harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego  oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i klas I szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilzno.
 • ·         Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • ·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
 • ·         Statut oddziału przedszkolnego w  Zespole Szkół w Lipinach

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • ·         Przedszkolu – rozumie się przez to oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Lipinach,
 • ·         Komisji - rozumie się przez to Komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły,
 • ·         Rodzicu – rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych,
 • ·         Wniosku – rozumie się przez to wniosek rodzica do zgłoszenia dziecka do postępowania rekrutacyjnego
 • ·         Deklaracji - formularz deklarujący, że dziecko będzie nadal uczęszczało do przedszkola,
 • ·         Wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • ·         Samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, z wyłączeniem osoby, która   wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 • ·         Kandydat zakwalifikowany - kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, w związku ze spełnianiem przez niego warunków rekrutacji,
 • ·         Kandydat  niezakwalifikowany - kandydat, który nie spełnia warunków rekrutacji.
 • ·         Kandydat przyjęty – kandydat, umieszczony na liście przyjętych do przedszkola.
 • ·         Kandydat nieprzyjęty – kandydat umieszczony na liście nieprzyjętych, którego rodzice  nie złożyli wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym w harmonogramie rekrutacji lub nie uzyskał wymaganej liczby punktów rekrutacyjnych w ramach określonego limitu przyjęć. Kandydat ten może być umieszczony na liście przyjętych pod warunkiem pojawienia się wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

 

                                                                                                                                           § 1

Zasady ogólne

1.      Przedszkole prowadzi postępowanie rekrutacyjne dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zasady i kryteria zawarte w niniejszym regulaminie.

2.      Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci w wieku od  3 – 6 lat zamieszkałe na obszarze Gminy Pilzno.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4.      Do przedszkola  dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej  w tej placówce.

5.      Postępowanie rekrutacyjne dzieci do przedszkola ogłasza dyrektor w formie pisemnego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w placówce, na portalu społecznościowym przedszkola facebook, na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lipinach oraz podczas ogłoszeń parafialnych,  podając termin składania przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz informacji o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu.

6.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecka kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

7.      Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. Wówczas o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor.

                                                                                                                                            § 2

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu.

 1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Lipinach nie biorą udziału w rekrutacji.  Rodzice dzieci uczęszczających  w bieżącym roku do przedszkola, składają na kolejny rok szkolny deklarację   o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 2. Wzór deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej stanowi załącznik nr 1   do niniejszego regulaminu.

3.      Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, chcący zapisać dziecko ponownie  do przedszkola, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego

                                                                                                                                          § 3

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu.

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

2.      Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie papierowej Wniosek o przyjęcie do przedszkola – złącznik nr 2 do regulaminu.

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli.
 2. We wniosku   określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 3. Wniosek musi być kompletnie wypełniony i złożony w terminie.
 4. Wniosek zawiera:

-          imiona i nazwisko kandydata, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku braku – serii numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania,

-          imiona i nazwiska rodziców kandydata, adresy zamieszkania,

-          adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,

-          wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,

 1. Do Wniosku dołącza się:

1)      dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w  § 5,6 odpowiednio:

a.       oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 1 do wniosku,

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2046 i 1948).

c.       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem załącznik nr 2 do wniosku,

d.       dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz.575, 1583, 1860).

2)      dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący odpowiednio:

a.       zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego,

b.      aktualny wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG), albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zaświadczenie o treści umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej wystawione przez zleceniodawcę   w dacie okresu rekrutacyjnego  zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów - załącznik nr 3 do wniosku (oświadczenie dotyczące pkt. a, b, c)

c.       dowód osobisty i oświadczenie rodziców o odległości miejsca zamieszkania od placówki - załącznik nr 4 do wniosku,

8.      Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150. ust 3,4,5,6 –ustawy prawo oświatowe). Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

9.      W przypadku nieprzedłożenia kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia niepotwierdzonego kryterium.

                                                                                                                                    § 4

Komisja Rekrutacyjna

1.      Postępowanie jest przeprowadzane przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora spośród członków Rady pedagogicznej, który wyznacza również jej przewodniczącego. Komisja decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola, jeżeli  w wyniku postępowania kandydat został zakwalifikowany oraz zostały złożone wymagane dokumenty.

2.      Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej ma prawo do kontroli prawdziwości informacji zawartych w dokumentach potwierdzających kryteria, z pomocą właściwych organów. Złożenie przez Rodzica błędnych informacji będzie skutkowało odrzuceniem zaznaczonego kryterium.

3.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1)      analiza złożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa,

2)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych do przedszkola,

3)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,

4)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

5)      napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka na wniosek rodzica,

6)      dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu.

4.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości (poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w przedszkolu) w formie listy z imionami    i nazwiskami dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

5.      Rodzice dzieci zakwalifikowanych  zobowiązani są potwierdzić  wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu. Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym  terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

6.      Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i rodzice złożyli potwierdzenie woli.

7.      Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych   i nieprzyjętych do przedszkola. Lista ta zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych   i nieprzyjętych lub informację o ilości wolnych miejsc.

8.      Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej:

1)      organizowanie zebrań i kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem następujących czynności:

-          zapoznanie komisji z wykazem wolnych miejsc w przedszkolu,

-          zapoznanie z wykazami zgłoszeń kandydatów do przedszkola,

-          zapoznanie z zasadami rekrutacji do przedszkola,

-          kierowanie rozpatrywaniem przez komisję zgłoszeń kandydatów do przedszkola na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych przez dyrektora przedszkola,

-          nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym: składanie podpisów przez członków Komisji, protokołowanie zebrania w czasie jego trwania, sporządzenia list kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych, nieprzyjętych,

-          przekazanie dyrektorowi protokołów oraz list kandydatów w/w.

                                                                                                                                   § 5

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

1.      W sytuacji, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc   w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  art. 131  ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

1)      Wielodzietność rodziny kandydata  100 pkt

2)      Niepełnosprawność kandydata 100 pkt

3)      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100 pkt

4)      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100 pkt

5)      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100 pkt

6)      Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100 pkt

7)      Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100 pkt

2.      Kryteria  wymienione w ust. 1 mają jednakową  wartość.

                                                                                                                                   § 6

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego

1.       W sytuacji równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na  drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący: Uchwała Nr XXVII/205/2017  Rady Miejskiej w Pilźnie  z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Pilzno, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

1)       Pozostanie obojga rodziców dziecka w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, samozatrudnienie, wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, pobieranie przez rodziców dziecka nauki w systemie dziennym -  80 pkt.

2)       Zadeklarowanie przez rodziców dziecka czasu pobytu w przedszkolu powyżej   5 godzin dziennie, tj. w przypadku zadeklarowania:

- 6 godzin dziennie     - 10 pkt.

- 7 godzin dziennie     - 20 pkt.

- 8 godzin dziennie     - 30 pkt.

- 9 godzin dziennie     - 40 pkt.

- 10 godzin dziennie  – 50 pkt.

3)       Uczęszczanie rodzeństwo kandydata do tego przedszkola   -   20 pkt.

4)       Zadeklarowanie przez rodziców  chęci posyłania dziecka do przedszkola  najbliższego jego miejscu zamieszkania  -  15 pkt.

2.     Punkty uzyskane w pierwszym i drugim   etapie postępowania rekrutacyjnego sumują  się.

                                                                                                                                § 7

Postępowanie uzupełniające

 

1.      Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I i II etap), jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie  rekrutacyjne.

2.      Do postępowania uzupełniającego powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

                                                                                                                                          § 8

Postępowanie odwoławcze

1.      Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławcza.

2.      Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej   z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

3.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.      Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5.      Dyrektor przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola, służy skarga do sądu administracyjnego.

                                                                                                                                 § 9

Dzieci mające stałe miejsce zamieszkania poza Gminą Pilzno.

1.      Rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Pilzno  mogą ubiegać się o przyjęcie  do Przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, pod warunkiem, że przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

                                                                                                                               § 10

Terminarz rekrutacji określa Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Pilzna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/18 harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego  oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilzno.

1.      Złożenie potwierdzenia (deklaracji) kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym:  02 – 10.03.2017 r.

2.      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 13 – 31.03.2017 r.

3.      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola   i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 03 –06.04.2017 r.

4.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 07. 04.2017 r.

5.      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 07 – 12.04.2017 r.

6.      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 13.04.2017 r.

                                                                                                                                         § 11

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych w celu postępowania rekrutacyjnego

1.      Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Przedszkole.

2.      Podstawą przetwarzania danych jest  pisemna zgoda wyrażona przez rodzica.

3.      Wnioski są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4.      Dyrektor pisemnie upoważnia pracownika przedszkola do gromadzenia wniosków   i dokumentacji.

5.      Dane osobowe kandydatów zgromadzone w przedszkolu w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

6.      Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w przedszkolu w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

7.      W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka powinien przekazać dyrektorowi przedszkola,  uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

                                                                                                                                 § 12

Zadania dyrektora przedszkola

 

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1)      wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji,

2)      udostępnienie regulaminu rekrutacji,

3)      wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji,

4)      wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców, sprawdzenie pod względem rzeczowym i formalnym,

5)      upoważnienie innych osób do odbierania i rejestrowania wniosków   i dokumentów,

6)      powołanie Komisji Rekrutacyjnej spośród członków Rady Pedagogicznej oraz wyznaczenie Przewodniczącego,

7)      sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe  /zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym/

8)      wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców,

9)      sprawowanie nadzoru nad pracami Komisji rekrutacyjnej,

10)  rozpatrywanie odwołań  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,

11)   informowanie Burmistrza Pilzna o nieprzyjęciu dziecka z powodu braku miejsc w przedszkolu, któremu  gmina ma obowiązek oraz prawo zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego,

12)  Przestrzeganie terminów  postępowania rekrutacyjnego.

                                                                                                                                § 13

Przepisy końcowe

 

1.      Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego zawarte w statucie przedszkola.

2.      Regulamin  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,  z mocą obowiązującą od 2 marca 2017 r.

 

 

Czytaj więcej o: Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Lipinach

Rozstrzygnięcie konkursu "Przygody Bałwanka"

2017-02-26

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Przygody bałwanka”

 

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. ,,Przygody bałwanka”, którego organizatorem było Przedszkole w Lipinach. Cieszył się on w tym roku dużym zainteresowaniem. Celem konkursu było między innymi promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie wyobraźni dziecka oraz popularyzacja różnych technik plastycznych wśród dzieci. Wzięło w nim udział 21 dzieci z klas 0- III - Gabriel Saj, Nikola Kumięga, Oliwia Świerczek, Vanessa Piotrowska, Aleksandra Sok, Amelia Majkowska, Julia Kmiecik, Karolina Burek, Kacper Burek, Julia Pieniażek, Oliwia Rusin, Kacper Kumięga, Błażej Pierzchała, Fabian Jałowiec, Amelia Curyło, Kacper Rynkar, Mikołaj Handzel, Weronika Socha, Martyna Mroczka, Agata Uriasz, Oskar Piotrowski oraz 5 dzieci
z Przedszkola Publicznego Nr 5 w Tarnowie - Olaf Stasik, Olaf Ćwik, Lenka Fronk, Magdalena Jachym, Konrad Madel. Podczas oceny prac i wyboru kolejnych miejsc Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców. Brano pod uwagę zawarte w regulaminie konkursu kryteria oceny pracy. Nadmienić należy, iż wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali się od najlepszej strony, wykorzystali znane jak i nowe techniki plastyczne. Wyłoniono miejsca pierwsze, drugie i trzecie oraz przyznano wyróżnienia:

I miejsce: Oliwia Rusin kl. I,  Martyna Mroczka kl. I, Vanessa Piotrowska kl. 0

II miejsce: Fabian Jałowiec kl. I, Kacper Kumięga kl. I, Kacper Rynkar kl. I

III miejsce: Nikola Kumięga kl. 0 Aleksandra Sok kl. 0, Gabriel Saj kl. 0, Oskar Piotrowski kl. II

Na szczególne wyróżnienie zasługują prace: Amelii Majkowskiej kl. 0, Julii Kmiecik kl. 0, Weroniki Socha kl. I

Pozostali uczestnicy również otrzymują nagrody i wyróżnienia. Wszystkim gratulujemy!

 

                                                                                                                Organizator: Krystyna Curyło

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu "Przygody Bałwanka"

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

2017-03-01

1 marca w całej Polsce obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, będący hołdem dla walczących z komunistycznym reżimem w latach 1944-1963.

My również uczciliśmy pamięć ludzi, dzięki którym którym żyjemy w wolnej Polsce, a którzy przez wiele lat nie gościli na kartach naszej narodowej historii.

 

Czytaj więcej o: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Kiermasz książek

2017-02-27

          KIERMASZ   KSIĄŻEK

 

     Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w kiermaszu książek klas I-III.  Kiermasz trwa od 22 lutego do 10 marca 2017 roku.

                                                                                      Zapraszamy !!!

Czytaj więcej o: Kiermasz książek

Gminne zawody w piłce ręcznej w kategorii chłopców

2017-02-26

08.02.2017r. w Pilźnie odbyły się gminne zawody w piłce ręcznej w kategorii chłopców.Gimnazjum repezentowali: Mikołaj Madura, Filip Marcinek, Jakub Smoleń, Sebastian Cichowski,Mikołaj Kukla, Krzysztof Siemek, Patryk Tatarczany, Łukasz Kluza, Kacper Pierzchała, Łukasz Czyjt, Mirosław Kozioł. Nauczyciel prowadzący Małgorzata Łętek.

Gimnazjaliści grali systemem każdy z każdym.W pierwszym meczu panowie z Lipin pokonali uczniów z Łęk Dolnych 10:7
W drugim meczu Lipiny wygrały z Machową: 16:1
Trzeci mecz uczniowie z Lipin zremisowali z Pilznem: 7:7
Chłpocy z Lipin oraz z Pilzna wygrali po 2 mecze oraz jeden zremisowali. W związku z tym liczył się stosunek zdobytych bramek do bramek straconych. Rownież w tym przypadku Lipiny oraz Pilzno miały taki sam wynik-po 18 bramek. W końcowym rozrachunku liczyly się bramki zdobyte. Niestety w tym przypadku okazało się iż uczniowie z Gimnazjum w Pilźnie strzelili 1 bramkę więcej w całym turnieju i tym samym zwicięzyli w całym turnieju. A uczniowie ZS w Lipinach zajęli II miejsce w gminie. 

Czytaj więcej o: Gminne zawody w piłce ręcznej w kategorii chłopców

Przejdź do góry